ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград

Актуални документи

Заповед за определяне за доставчик  по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

 

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

 

Вътрешни правила за защита на личните данни в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

 

Вътрешни правила за  контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

 

Вътрешни правила за  защита на лица, подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

 

Заявление за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

 

План за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за 2019 година

 

План за противодействие на тероризма 2017/2018 година

 

График за провеждане на януарска сесия за учебната 2017/2018 година

 

Дейности, процедури, критерии, показатели и инструментариум за самооценяването и качествоото на предоставяното образование ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

 

План - Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и управление на професионалния риск в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

 

Програма за иновативни дейности в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" през учебната 2017/2018 година

 

Правилник за дейността на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" през учебната 2017/2018 година

 

Вътрешни правила за организация на ученическото хранене през учебната 2017/2018 година

 

Правилник за пропускателния режим през учебната 2017/2018 година

 

Система от качествени показатели за оценяване на ученици от I до III клас в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

 

Стратегия за развитие на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 2016-2021 година

 

План за квалификационната дейност през учебната 2017/2018 година

 

График за работа с ученици и родители на педагогическия съветник в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" през първия срок на учебната 2017/2018 година

 

План за организация и провеждане на празници, концерти и мероприятия в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" през учебната 2017/2018 година

 

Вътрешни правила за работната заплата

 

Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, посещения на културни и спортни мероприятия и дейности свързани с изпълнение на проекти в ОУ"Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и поддържане на профила на купувача

 

Система за прием на деца в първи клас в учебните заведения на територията на община Разград

 

План за контролната дейност на заместник директор по учебната дейност за учебната 2017/2018 година

 

План за контролната дейност на Милена Орешкова - Директор на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

 

МЕРКИ за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

 

Училищен учебен план

 

Вътрешни правила

 

Правила за вътрешния трудов ред през учебната 2017/2018 година

 

Стратегия за развитие на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода от 2016/2021 година

 

План за квалификационната дейност през учебната 2017/2018 година

 

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа

 

План - График за провеждане на дейностите по самооценяване в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

 

План за организация и провеждане на празници, концерти и мероприятия през учебната 2017/2018 година

 

ПРОГРАМА за дейността на работната група по самооценяване в ОУ"Иван Сргеевич Тургенев" за периода 2016 - 2018 година

 

Етичен кодек на училищната общност

 

Училищна процедура за ученик, който възпрепятства образователния процес

 

Правилник за символи, знаци, отличията и ритуалите на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

 

Дневен режим на учебните часове през учебната 2017/2018 г. 

 

Начало и край на учебния ден през учебната 2017/2018 г. 

 

Стратегия за развитие на училището 2013/2020 г.

 

Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици от училището 

 

Програма по гражданско и здравно образование 

 

Годишен план за дейността на училището за учебната 2016/2017 г.

 

Училищна програма за целодневната организация на учебния процес 2016/2017 г.

  

План на дейността на педагогическия съветник за учебната 2016/2017 г.

 

План на училищен координационния съвет към ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за учебната 2016/2017 г.

 

Правилник за дейноста на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за учебната 2016/2017 г.

  

Заповед за утвърждаване на мерки и правила за подобряване на дисциплината в училище