ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград

Проекти

 • Схема BG 051 PO 001-3.1.06 Проект “Подобряване  на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” – ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС -> ВИЖ
 • Проект BG 051 PO 001 – 4.3 – 01 – Ограмотяване на възрастни “Нов шанс за успех”  - ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС. -> ВИЖ
 • Схема “Училищен плод” – ДФЗ -> ВИЖ
 • Програма “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” – Център “Амалипе”, Фондация “Америка за България” -> ВИЖ
 • “Шахмат – спорт за цял живот, който ни прави единни въпреки различията” по програма “Спорт за хора с увреждания и деца в риск” към МФВС – партньори на СКШ “Абритус” -> ВИЖ
 • “Начални умения по бадминтон” – партньори на СКО към МФВС -> ВИЖ
 • “Начално обучение по бокс” – програма на МФВС “Спорт за деца в свободното време” –  партньори на СКБ “Олимпия” -> ВИЖ
 • “Е – патньорство на заинтересованите страни в образованието” – Национален конкурс “Иновативни практики в управлението” на МОМН – 2012 г. -> ВИЖ
 • Проект BG 051 PO 001-3.1.03 “Квалификация на педагогическите специалисти” ОП “РЧР” съфинансиран от ЕСФ на ЕС -> ВИЖ
 • BG 051 PO 001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” съфинансирано от ЕСФ на ЕС -> ВИЖ
 • Проект “Класна стая – за работа, обучение и труд на открито” ПУДООС 2013г.“Обичам природата и аз участвам” -> ВИЖ
 • НП ” ИКТ в училище” 2013г. -> ВИЖ
 • НП ”С грижа за всеки ученик” 2013г.
 • Проект: „Младежки общински съвет – инициативи за гражданска активност ” -> ВИЖ