ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Подготвителна група

Подготвителната група е част от училищната общност и осигурява на децата сигурна среда за учене чрез игра. Програмната система на подготвителна група е съобразена със  стратегията на ОУ „И. С. Тургенев” за периода 2016-2020г. и с индивидуалните и възрастови особености на децата, посещаващи групата, гарантира цялостното им развитие, както и възможности за опазване на физическото и психическото им здраве.Тя реализира главната цел в Стратегията за:

  • Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
  • Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им.
  • Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
  • Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.
  • Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.

            Чрез програмната система в подготвителна група ще бъдат осъществени и част от подцелите на училищната стратегията както и дейностите, свързани с образователно-възпитателната дейност.

  • Повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа в дух на толерантност, взаимопомощ, партньорство и уважение.
  • Прилагане на адекватна и гъвкава програмна система според на спецификите на децата в ПГ от педагогически специалист, загрижен за доминиращо прилагане на игрова дейност и екологосъобразно поведение.
  • Подобряване на дисциплината и повишаване мотивацията на децата и учениците за по-активно и ефективно участие в училищния живот.
  • Обхват и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците от квартал „Орел”, както и на пътуващите от близките села ученици.
  • Интегриране на децата от ПГ и учениците от малцинствата.