ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград

Колектив

РЪКОВОДСТВО


ДИРЕКТОР

Милена Орешкова

 

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР

 

Лиляна Петрова - ЗДУД

 

Валентина Начева - ЗДАСД

 

 

СЕКРЕТАР

 

Манушка Станева - ЗАВ.АС

 

УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Сийка Маринова - учител

Емилия Спасова - учител

Пламена Христова - учител

Минка Петрова - учител

Янислава Янкова - учител

Фахри Ферзуев - учител

Гюлсевер Мустафа - учител

Полина Куманова - учител

Калина Начева – учител

Мартина Йорданова - учител

Ирена Красимирова – учител по Английски език

 

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Надежда Милянкова – учител по Български език и литература

Людмила Денева  - учител по Български език и литература

Атанас Богословов - учител по Математика и Информационни технологии

Валентина Начева – учител по Математика

Нейзен Реджеб - учител по Математика

Айтен Кязимова - учител по Английски език

Силвия Хараланова - учител по Музика и Информационни технологии

Лиляна Петрова – учител по География, Човекът и природата

Дарина Димова – учител по Биология, Човекът и природата, Химия

Цвета Тодорова – учител по География, История

Миглена Цвяткова - Физика и Технологии и предприемачество

Гюлер Хасан - учител по Изобразително изкуство 

Бойко Асенов - учител по Физическо възпитание и спорт

 

УЧИТЕЛ - ДЦО

 

Кремена Василева

Пламена Димитрова

Маринела Георгиева

Айлин Юсуф

Ралица Спиридонова

Огняна Станева

Джанан Исуфова

Пламен Минчев

Фатме Мехмедова

 

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА

Нигяр Мустафова

Ирина Стоянова

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 

Полина Кьосева - Психолог

Ваня Цанкова - Ресурсен учител

Владислва Казакова - Ресурсен учител

Росица Ботева - Логопед