ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

https://oud.mon.bg/

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност
104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството
на образованието и науката (МОН).
Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г.
Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и
популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова
компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за
интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното
използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към
дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано
обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи
към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното
обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:
1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни
платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени
места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на
учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и
съвременни подходи на преподаване.

Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България.
Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се
съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.
Целевите групи по проекта са:
1. Деца и ученици;
2. Учители;
3. Директори;
4. Други педагогически специалисти;
5. Родители.

Основните дейности по проекта са:
1. Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни
услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти,
педагогически кадри, ученици и родители.
2. Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и
детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне
на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските
градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно
съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания,
аутисти, ДЦП и др.).
3. Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-
директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.
3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния
процес;
3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност –
ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми,
медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната
компетентност на учащите се;3.3. Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на
интелектуална собственост и др.;
3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за
образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез
съвременни ИКТ.
4. Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни
учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни
приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с
утвърдените програми и добрите педагогически практики.
5. Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни
ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за
образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП
и др.).
6. Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под
формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови
дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
7. Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер
безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU
Code Week и др.

Представители на целевата група:

Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.
В дейностите по проекта ще вземат участие 2 000 образователни институции – 1940 училища и 60 детски градини от цялата страна.

Индикатори

1. Заложени индикатори за изпълнение:

Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ (ID 2112) – 2 000.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за изпълнение:
Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 25 000;
Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата – 220 000.
2. Заложени индикатори за резултат:

Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) – 85%.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за резултат:
Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 85%;
Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ – 25% (от всички включени в дейности по операцията 220 000 деца и ученици).

На 06.01.2020г. в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" се сформира клуб "Млад информатик",  занимания по интереси по проект "Образование за утрешния ден" с ръководител Силвия Хараланова.

Занимания на клуб "Млад информатик" - 3-5 клас:

 1. Изграждане на първоначални представи за основните информационни дейности: търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение на информация.
 2. Ориентиране в различни видове информация и информационни източници.
 3. Познаване и спазване на основните здравни и етични правила при работа в компютърния кабинет.
 4. Развиване на базови дигитални умения, необходими за живота и работата на съвременното дете във време, когатокомпютрите и другитедигиталниустройствасанеотмененкомпонентнапредметнотому обкръжение, за:
 • работа с КС;
 • прилагане на най-прости настройкина КС;
 • създаване на компютърна графика и текст;
 • търсене на информация онлайн;
 • запазване, изтегляне и съхранениена информация;
 • споделяне на файлове с помощта на различни инструменти;
 • изграждане на култура за зачитане на авторските права и лицензи и спазване правилата за комуникация;
 1. Създаване, обработка и съхранение на различна информация.
 2. Развиване на познавателната активност у учениците.
 3. Използване на игровия подход за засилване на въздействието на ИТ върху учениците.
 4. Дигитални умения са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност, на по-късен етап и в живота. В дейността на програмата ще се работи върху формиране на умения за работа с програма Microsoft Publisher –приложение, което съдържа нови и усъвършенствани инструменти, които помагат ефективно да се създават, персонализират и повторно да се използват различни материали, съобразени с конкретни нужди, усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, запознаване с полезни сайтове, програми и приложения, както и безопасна и ефективна работа в интернет.
 • Да се развие познавателната активност у учениците.
 • Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи.
 • Да се развие умението за работа в екип.                                                                                                                                                                                                                                                 https://ou-turgenev.com/novini/uchenici-ot-ou-ivan-sergeevich-turgenev-vdahvat-nadezhda-na-priyatelite-si-ot-italiya-vsichko-shte-se-opravi.html

          https://ou-turgenev.com/novini/uchenici-ot-klub-mlad-informatik-nagradiha-uchiteli-po-povod-24-may-denya-na-balgarskata-prosveta-i-kultura-i-na-  slavyanskata-pismenost.html