ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Вътрешни правилници

Стратегия за развитие на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 2022-2026 година

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за  контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за  защита на лица, подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Заявление за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за дейността на работна група по самооценяване на институцията

План - Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и управление на професионалния риск в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за подбор, организацията и управлението на човешките ресурси    

План-график екскурзии, туризъм и мобилни дейности по програма Еразъм+ 2021/2022г

МЕРКИ за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Училищна процедура за ученик, който възпрепятства образователния процес

Правилник за символи, знаци, отличията и ритуалите на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Правилник за вътрешния ред и условия за ползване на закрит плувен басейн "Амфибия" 

Програма по гражданско и здравно образование 

 План за работа на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Прикачени документи

План за работа на училищния координационен съвет за справяне на тормоза в училище по изпълнение на „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“
План за ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ ЗИМАТА
План за квалификация на персонала
Училищна програма за целодневната организация на учебния процес в ОУ”ИВАН С. ТУРГЕНЕВ” ГР. РАЗГРАД УЧЕБНА 2022/2023 г.
Програмна система на подготвителна група в ОУ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за наставничество
Програма за дейността на работната група по САМООЦЕНЯВАНЕ
Правилник за пропусквателен режим в ОУ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Правила за участие на персонала в квалификационна дейност в ОУ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Вътрешни правила за организация и провеждане на дейностите по интереси в ОУ “Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ОУ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ ГРАД РАЗГРАД
План за работата на училищната комисия по “БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
План за контролната дейност на МИЛЕНА ДАЧЕВА ОРЕШКОВА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ”
План за обучение - изпиране на пари и тероризъм
Насоки за работа на системата на Училищното образование през учебната 2022 – 2023 година в условията на СOVID- 19
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ОТ I ДО VI КЛАС НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
Вътрешни-правила-командировки-1
Вътрешни правила за подбор и управление на човешките ресурси
Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически и туризум, посещения на културни и спортни мероприятия и дейности, свързани с изпълнение на проекти в ОУ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ” - РАЗГРАД
Вътрешни правила за работната заплата
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ „Иван С. Тургенев“ гр. Разград
Вътрешни правила за управление на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОУ”ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Вътрешни правила за защита на личните данни в ОУ“ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма
Процедура по налагане на санкции на дате и ученик
Процедура за преместване на ученик
Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм,посещения на културни и спортни мероприятия и дейности свързани с изпълнение на проекти в ОУ "И. С. Тургенев" град Разград
План-график за самооценяване на училището
Стратегия за развитие и дейности в подготвителна група 2021-2025г
Правила за управление на човешките ресурси
Правила за организиране и провеждане на занимания по интереси
Правила за действия при тормоз между ученици
Вътрешни правила по ЗОП и профил на купувача
Процедура за признаване на завършен клас
Процедула по налагане на санкции на учениците