ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Вътрешни правилници

Стратегия за развитие на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 2022-2026 година

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за  контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за  защита на лица, подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Заявление за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за дейността на работна група по самооценяване на институцията

План - Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и управление на професионалния риск в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за подбор, организацията и управлението на човешките ресурси    

План-график екскурзии, туризъм и мобилни дейности по програма Еразъм+ 2021/2022г

МЕРКИ за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Училищна процедура за ученик, който възпрепятства образователния процес

Правилник за символи, знаци, отличията и ритуалите на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Програма по гражданско и здравно образование 

Прикачени документи

Училищна програма за целодневната организация на учебния процес в ОУ”ИВАН С. ТУРГЕНЕВ” ГР. РАЗГРАД УЧЕБНА 2022/2023 г.
Програмна система на подготвителна група в ОУ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за наставничество
Програма за дейността на работната група по САМООЦЕНЯВАНЕ-Просеник
Правилник за пропусквателен режим в ОУ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Правила за участие на персонала в квалификационна дейност в ОУ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Вътрешни правила за организация и провеждане на дейностите по интереси в ОУ “Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ОУ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ ГРАД РАЗГРАД
План за работата на училищната комисия по “БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
План за контролната дейност на МИЛЕНА ДАЧЕВА ОРЕШКОВА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ”
План за обучение - изпиране на пари и тероризъм
Насоки за работа на системата на Училищното образование през учебната 2022 – 2023 година в условията на СOVID- 19
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ОТ I ДО VI КЛАС НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
Вътрешни-правила-командировки-1
Вътрешни правила за подбор и управление на човешките ресурси
Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически и туризум, посещения на културни и спортни мероприятия и дейности, свързани с изпълнение на проекти в ОУ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ” - РАЗГРАД
Вътрешни правила за работната заплата
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ „Иван С. Тургенев“ гр. Разград
Вътрешни правила за управление на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОУ”ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Вътрешни правила за защита на личните данни в ОУ“ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма
Процедура по налагане на санкции на дате и ученик
Процедура за преместване на ученик
Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм,посещения на културни и спортни мероприятия и дейности свързани с изпълнение на проекти в ОУ "И. С. Тургенев" град Разград
Годишен план за дейността на училището 2021/2022
Постоянни комисии 2021/2022
План за заседанията на ПС 2021/2022г
План за квалификация на персонала
План-график за самооценяване на училището
План за безопасност при движение по пътищата
Стратегия за развитие и дейности в подготвителна група 2021-2025г
Правила за управление на човешките ресурси
Правила за организиране и провеждане на занимания по интереси
Правила за действия при тормоз между ученици
Вътрешни правила по ЗОП и профил на купувача
Процедура за признаване на завършен клас
Процедула по налагане на санкции на учениците
Програма за превенция на ранното напускане на училище