ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Вътрешни правилници

 

Вътрешни правила за  контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за  защита на лица, подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Заявление за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

План - Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и управление на професионалния риск в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Система от качествени показатели за оценяване на ученици от I до III клас в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Стратегия за развитие на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 2016-2021 година

Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, посещения на културни и спортни мероприятия и дейности свързани с изпълнение на проекти в ОУ"Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Система за прием на деца в първи клас в учебните заведения на територията на община Разград

МЕРКИ за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Етичен кодекс на училищната общност

Училищна процедура за ученик, който възпрепятства образователния процес

Правилник за символи, знаци, отличията и ритуалите на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици от училището 

Програма по гражданско и здравно образование 

Прикачени документи

Програма за дейността на работна група по самооценяване на институцията
Правилник за дейността на училището
Правила за управление на човешките ресурси
Правила за организиране и провеждане на занимания по интереси
Правила за действия при тормоз между ученици
План за безопасност при движение по пътищата
План-график за самооценяване на училището
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ „Иван С. Тургенев“ гр. Разград
Вътрешни правила по ЗОП и профил на купувача
Правила за провеждане на екскурзии
План за квалификация на персонала
План за заседанията на ПС
Постоянни комисии
Правилник за вътрешния трудов ред
Насоки за работа на системата на образованието в условията на COVID-19
Дневен режим
Процедура за признаване на завършен клас
Процедула по налагане на санкции на учениците
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитие на подготвителна група
Годишен план за дейността на училището