ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Вътрешни правилници

Стратегия за развитие на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 2022-2026 година

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за  контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за  защита на лица, подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Заявление за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за дейността на работна група по самооценяване на институцията

План - Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и управление на професионалния риск в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за подбор, организацията и управлението на човешките ресурси    

План-график екскурзии, туризъм и мобилни дейности по програма Еразъм+ 2021/2022г

МЕРКИ за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Училищна процедура за ученик, който възпрепятства образователния процес

Правилник за символи, знаци, отличията и ритуалите на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Програма по гражданско и здравно образование 

Прикачени документи

Процедура за преместване на ученик
Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм,посещения на културни и спортни мероприятия и дейности свързани с изпълнение на проекти в ОУ "И. С. Тургенев" град Разград
Годишен план за дейността на училището 2021/2022
Постоянни комисии 2021/2022
План за заседанията на ПС 2021/2022г
План за квалификация на персонала
План-график за самооценяване на училището
План за безопасност при движение по пътищата
Стратегия за развитие и дейности в подготвителна група 2021-2025г
Правила за управление на човешките ресурси
Правила за организиране и провеждане на занимания по интереси
Правила за действия при тормоз между ученици
Вътрешни правила по ЗОП и профил на купувача
Процедура за признаване на завършен клас
Процедула по налагане на санкции на учениците
Програма за превенция на ранното напускане на училище