ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Вътрешни правилници

Стратегия за развитие на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 2022-2026 година

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024г.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023/2024г. 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес за 2023/2024г.

План за контролната дейност на МИЛЕНА ДАЧЕВА ОРЕШКОВА - ДИРЕКТОР НА ОУ "ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ" за учебната 2023/2024г.

Вътрешни правила за управление на цикъла на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОУ "ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"  за учебната 2023/2024г.

Вътрешни правила за  контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за  защита на лица, подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Заявление за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа

Програма за дейността на работна група по самооценяване на институцията

План - Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и управление на професионалния риск в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за подбор, организацията и управлението на човешките ресурси    

План-график екскурзии, туризъм и мобилни дейности по програма Еразъм+ 2021/2022г

МЕРКИ за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Училищна процедура за ученик, който възпрепятства образователния процес

Правилник за символи, знаци, отличията и ритуалите на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Правилник за вътрешния ред и условия за ползване на закрит плувен басейн "Амфибия" 

Програма по гражданско и здравно образование 

 План за работа на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Прикачени документи

Мерки за защита на учениците, учителите и служителите от ОУ "И. С. ТУРГЕНЕВ" В СЛУЧАЙ НА ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
Вътрешнин правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих итуризъм, посещения на културни и спортни мероприятия и дейности, свързани с изпълнение на проекти в ОУ "ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ'' - гр. Разград
Вътрешни правила за командировки
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за наставничество
Правилник за организиране на пропускателния режим в ОУ "ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ" гр. Разград
План за квалификационната дейност
План за работата на медицинския специалист в здравния кабинет на ОУ "ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ" гр. Разград - 2023/2024г.
План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата
Правилник за ветрешния трудов ред за учебната 2023/2024г.
Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024г.
Насоки за работа на системата на Училищното образование през учебната 2023/2024г. в условията на COVID - 19
План за работата на училищната комисия по "Безопасност на движението по пътищата" през учебната 2023/2024г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2023/2024г.
Програмна система на подготвителна група в ОУ "ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ" за учебната 2023/2024г.
Училищна програма за целодневната организация на учебния процес в ОУ "ИВАН С. ТУРГЕНЕВ" гр. РАЗГРАД за учебната 2023/2024г.
Процедура по налагане на санкции на дете и ученик за учебната 2023/2024г.
План за работа на училищния координационен съвет за справяне на тормоза в училище по изпълнение на „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“
Програма за дейността на работната група по САМООЦЕНЯВАНЕ
Правила за участие на персонала в квалификационна дейност в ОУ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Вътрешни правила за организация и провеждане на дейностите по интереси в ОУ “Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ОУ “ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ ГРАД РАЗГРАД
План за обучение - изпиране на пари и тероризъм
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ОТ I ДО VI КЛАС НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
Вътрешни правила за подбор и управление на човешките ресурси
Вътрешни правила за работната заплата
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на ОУ „Иван С. Тургенев“ гр. Разград
Вътрешни правила за защита на личните данни в ОУ“ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. Разград
Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма
Процедура за преместване на ученик
План-график за самооценяване на училището
Стратегия за развитие и дейности в подготвителна група 2021-2025г
Правила за управление на човешките ресурси
Правила за организиране и провеждане на занимания по интереси
Правила за действия при тормоз между ученици
Вътрешни правила по ЗОП и профил на купувача
Процедура за признаване на завършен клас